Образна арифметика

Запишемо ряд чисел, у якому кожна наступна цифра є сумою двох попередніх:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 тощо.

Це підсумовування створює гармонійний ряд, відомий також під назвою ряд спіралі Фібоначчі або Золотий перетин. Якщо ми розділимо пари чисел один на одного, то на ранніх стадіях побачимо всі загальні діатонічні музичні відносини, наново відкриті Піфагором, такі як 3/2, 5/3, 8/5, 13/8 та 21/13 тощо. Але це до речі про гармоніки і геометрію Всесвіту.

Відповідно до отриманої числової залежності з'єднуємо
образи буквиць наступним порядком: Азъ и Веди дають нам Дієслово: А(1)+В(2)=Г(3); В(2)+Г(3)=Е(5); Г(3)+Е(5)=И(8); Е(5)+И(8)=ГI(13); И(8)+ГI(13)=КА(21).

Коли Я (а) пізнаю Мудрость Предків (в), то починаю Дієсловити (г), тобто. доносити її до інших. Мудрость (в) і Дієслово (г) об'єднані, дають Буття (е) наша. Буття, з'єднуючись з дієсловом, створюють рівновага, Гармонію (і). Гармонійне Буття генерує інформацію, що урівноважує, усуває конфліктні причини (гi). І це все відбувається лише в тому випадку, коли людина чинить як Бог, який живе на землі (ка).

Загальновідомий вираз світ темряви у слов'янському трактуванні означає: світ 10.000 (темрява = 10.000). образ: мудрість (м) світ (i), тобто. не земна (не наша), розмежувала (р) створюване (ъ) твердо (т) існуюче (ь), що мислить (м), але втілююче (и) не в нашому розумінні.
А тепер перейдемо на числові образи буквиць: М=40, I=10, Р=100, Ъ=0 (40+100+10=150= 1+5=6). Т=300, Ь=0, М=40, Ы=0 (300+40=340=3+4=7). 6 = S - Невідоме, невідоме. 7=Z - земля, територія, простір. Т.ч. світ темряви - незвіданий простір землі - планети, де буття не з Вед дане, далеке (темне).

Розглянемо на прикладах, як змінюватиметься суть образу при використанні дій з числами за правилами х'арійської арифметики. Як бачимо, числівників у Буквиці 27, що відповідає числу Земель у Сонячній системі. У цій системі немає нуля, т до нуль - це порожнеча, а точніше межа. У принципі нуль присутній, але дещо відокремлено, як точка з'єднання з неявними структурами.

Образна арифметика
1 +2 = 3, · А · + · В · = · Г · - аз + мудрість = втілення думки (дієслово-слово є матеріалізована думка).

1 +3 = 4, · А · + · Г · = · Д · - аз + втілена думка = накопичення, розвиток, божественне визначення.

1 +4 = 5, · А · + · Д · = · Е · - Я + розвиток = буття.

1+5=6, ·А · + · Е · = · S · - аз + буття = надміру (багатомірне буття).

1 +6 = 7, · А · + · S · = · Z · - я + незвідане = земля (якийсь результат дій).

1 +7 = 8, · А · + · Z · = · І · - Я + земля = рівновага, гармонія.

1 +8 = 9, · А · + · І · = ·Образна арифметика· - аз + рівновага = природа.

1 +9 = 10, · А · + ·Образна арифметика· = · I · - аз + природа = всесвіт (малий)

2+2=4, В· + В· = · Д· - мудрість + мудрість = добро.

3+3=6, ·Г· + ·Г· = ·S· - дієслово + дієслово = надтривале
дієслова (балочення).

4 +4 = 8, · Д · + · Д · = · І · - Добро + Добро = гармонія (справи повинні бути в гармонії, не заважати один одному).

1х1 = 1, · А · х · А · = · Аа· - Помножуючий рід, батько, творець.

1х2 = 2, · А · х · В · = · Ав· - Людина, що множить свої знання; знаюча людина.

Ми розглядали приклади, коли на навколишній світ впливає сама людина, а тепер змінимо умови.

·Д· · ·Д· = I4I · I4I = 16 - «Коло» (завершеність, достаток). 16 = · SI · (шість на десяти, тобто шість понад десять).

· Д · х · Д · = I4I3· I4I = 32 (·ЛВ·) - Люди знають.

· Д · х ·Образна арифметика· = I4I3· I9I = 72 (·ОВ·) - Мудрість предків.

· В · х · С · = I2I3· I200I = 1600 (·Образна арифметика·) - примножене слово мудрості поширюється у всіх сферах.

В···С· = I2I · I200I = 400 (·U·) - помножене слово мудрості передає інформацію лише одну з розумових структур людини (свідомість, підсвідомість, передсвідомість тощо.).

Були наведені приклади зі складанням (+), множенням – багатомірне проникнення (·), примноженням – тривимірним множенням (х), а тепер застосуємо правила віднімання (-).

·Д· - ·Г· = ·А· - Добро без дієслова є просто людина (з розвитку, накопичення, божественного визначення прибираємо (віднімаємо) інформацію і отримуємо дикуна).

У сучасній науці дедалі частіше дискутується питання про
позаземне походження життя і, зокрема, людини на нашій планеті. Давайте приберемо (віднімемо) людину з природи:

·Образна арифметика· - · А · = · І · - Отримуємо рівноважний стан, що показує сторонність людини для даної природної екосистеми. Він у ній дестабілізуючим (стороннім) чинником у досягненні рівноважного стану, гармонії. З природи прибираємо добро:

·Образна арифметика· - · Д · = · Е ·, тобто. залишається лише форма буття (добро, земля, буття - форми природи) «гола пустеля», образно кажучи (згадайте накреслення буквиці Д: щось, що височіє над рівною поверхнею).

У Ведах говориться, що наша земля Мідгард раніше мала три супутники.час Трьох Місяць): Лелю, Фатту, Місяць. Мій місяць Леля було зруйновано понад 100 тисяч років тому. Давайте приберемо (віднімемо) з природи землю (малу планету) і подивимося, що в нас вийде.

·Образна арифметика· - · Z · = · В · - залишилось тільки знання (Інформація) про те, що раніше в природі Мідгарда була присутня одна з природних форм землі - місяць Леля. А тепер поставимо питання, якою стане, наприклад, якась структура, якщо від неї відняти одну з її складових частин?

· КZ · - · Д · = · КГ · - Яка земля без добра? - Спілкування на рівні обміну інформацією.

· КZ · - В· = · КЕ · - Яка земля без мудрості? - Порожнє буття.

· KZ · - · Г · = · КД · - Яка земля без дієслова? - Накопичення.

· КZ · - · А · = · КS · - Яка земля без людини? — надстійкі зв'язки у природі, людина або посилює, або руйнує їх.

При відніманні та роботі з негативними числами можна використовувати тіньові образи буквиць.

·А · - · В · = - · А · - я без мудрості = заперечення зв'язку з початковим, божественного в собі.

·В· - ·Д· = - ·В· - мудрість без добра = невігластво, безсистемне знання.

·К· - ·М· = - ·К· - Об'єм без ментальної матриці = безсистемність, дробність.

60 - 700 = (-640) — дух за відсутності душевності = незадоволеність від затемнення сенсу, розлад через самообман.

Переходимо до поділу чи співвідношенню сфер впливу Землі. Ширше: відношення того, що вгорі до того, що внизу.

·KZ· Образна арифметика · Г · = ·Образна арифметика· - Розділивши землю дієсловом, ми отримаємо частину природи.

Зіставлення образних форм виявлення відповідності (Образна арифметика)
(не рівності а відповідності) між ними: «людина врівноважена» і «земля мудрості» яким структурам відповідають?

(·А· + ·І·) Образна арифметика (·Z· + ·В·) Образна арифметика (·Г· + ·S·) Образна арифметика (·Д· + ·Е·), т.к. сума числообразів у всіх випадках - 9, Тобто відповідність образних форм гармонійна.

Зауважимо, деякі релігії завжди боялися і бояться т.зв. «число звіра» (хоча у ранніх виданнях писалося «число живого«), що складається з трьох шісток. 666. Перекладемо число 666 у Буквицю, згідно з давньоруською мовою: 600 — ХІЄР, де образ буквиці Х - світова рівновага, вищий позитивний сенс; 60 - КСІ, образ - дух; 6 - ДЕЛО, образ - непізнане. У нас вийшло таке: Образна арифметика. Попередній образ: непізнаний духовний рівень — вищий позитивний сенс. Бо сама наявність чогось незвіданого, не відкритого стимулює вічну потребу людини пізнавати та розвиватися. Але нині все непізнане і незрозуміле для людини, яка забула свою УРОКлякає. Воно - зло, у сучасному зміненому розумінні, бере своє розпочало від фобій чужорідних релігій зло у ведичному розумінні не абсолютно, це є незнання, невігластво.

6+6+6=18=1+8=9 — число гармонії: єдність Духу та енергії, уособленим у буквиці ФІТА. Числове значення цієї буквиці дорівнює 9.

А тепер переведемо число 666 у цифри за сучасним букварем, склавши число букв у кожному слові:
шістсот(8) шістдесят(10) шість(5). Відкрийте буквар і знайдіть 8-у, 10-у та 5-у літери. Як кажуть, всі збіги прохання вважати випадковими.

Є ще один аспект. Як ви могли помітити, у чисел з 11 по 19 на першому місці пишуться буквиці одиниць а на другому буквиця десятки. Наприклад AI - одинадцять. У принципі, воно так і звучить — один-на-дцять, по старому — один на десять. Таке написання пояснюється образами самих буквиць, т до потік інглії (I) є структурою, що управляє, з якої і вийшла перша буквиця:

В·AI· - з потоку інглії виникає витік, людина; пізнаючи свою сутність, він накопичує крихти інформації;

· ВI · — з потоку інглії виникають крихти інформації, пізнання яких породжує впорядкований потік інформації (дієслово);

· ГІ · — із потоку інглії виникає цілеспрямований упорядкований потік інформації (число трансформації та змін), через пізнання якого творяться добрі справи;

В·ДІ· — із потоку інглії виникає світло, виявлене через добрі справи, породжуючи виявлений світ;

·ЕI · — із потоку інглії виникає Явний світ, через пізнання якого розуміються світи Слави;

· SI · — із потоку інглії виникає елемент непізнаного, через пізнання якого пізнається Земне буття;

· ZI · - З потоку інглії виникає Земля, через пізнання якої розуміється гармонія явного світу;

· ІІ · - З потоку інглії виникає гармонійний потік, через пізнання якого розуміється краса та одухотвореність природи;

· ѲI · — з потоку інглії виникає світ природи, через пізнання якої ми повертаємося до початку новому витку спіралі.

І ще. Вам не здається, що переворот не випадковий? Відповідно до теорії Д. Ларсона простір і час – два взаємозумовлені та взаємозворотні аспекти руху. А рух - це життя. Простір і час, матерія та енергія, гравітація та левітація, Ява та нав. То з чим можна порівняти потік інглії і що є структурою, що управляє? Ось і багатогранність образів чисел.

Або так. 2 +3 = 5, В· + · Г · = · Е · - мудрість + дієслово = буття. Але дієслово це і рух, витікання. Виходить інформація у русі. Але інформація в русі є енергія. А Явний світ – певний стан інформації та енергії. Але якщо енергія - це інформація в русі, то інформація - це енергія в статиці або енергетичний кристал. Інакше кажучи, Явний світ — це місце, де мудрість передається дієсловом.

Знаючи числові значення 27 буквиць, можна глибше зрозуміти образ і самого слова або цілої речення, буквально вираховуючи їх. Достатньо отримати числові значення, склавши між собою числові значення буквиць у слові.
Якщо число виходить багатозначне, додавання можна продовжувати до одного числа. При цьому кожен етап додавання буде додавати нові характеристики слова. Наприклад розглянемо пропозицію «СВІДОМІСТЬ БЕЗ РОЗУМІННЯ». БЕЗ можна замінити на математичний мінус.

Усвідомлення — 70+200+70+7+50+1+50+50+70+200+300=1068 (҂АѮІ - Вищий виток духовної рівноваги); 1+6+8=15 (ЕI — потік інглії Явного світу, усвідомлення якого розуміються елементи непізнаного (1+5=6));

ПОНІМАНІЄ — 80+70+50+8+40+1+50+10+5=314 (ТДІ - Затверджена всепроникна дія); 3+1+4=8 (И - що веде до гармонії);

1068 - 314 754 = (НД - Душа наша добра).

От і виходить: якою б світлою не була Душа наша, без розуміння не досягти й усвідомленості.

Додатково дивіться:

Толкування образів слів

Образи складів буквиці

Образна арифметика

Образна Кружалі

Отголоски образності в інших мовах

Cуть образного мислення

ps Варто усвідомити, що все викладене не буде зрозуміло відразу. Матеріал стосується тих речей, які лежать далеко за межами здібностей та можливостей до уяви та уявлення більшості сучасних читачів. Тому багаторазове прочитання є обов'язковим. І причина проста: повторне прочитання послідовно приводить у активність структури розуму. Іншими словами, глибоке занурення у матеріал вводить читача у стан, результатом якого є активація розуму та родової пам'яті. Ви повинні прикладати зусилля і відтворювати у своїй уяві всі образи, що викладаються максимально яскраво і детально. Тоді результат від прочитання вас дуже потішить. Без посвяти і вчителя, ні про який духовний розвиток, не може бути й мови. Читайте інформацію нижче. Світла, Любові та Гармонії!

Стародавні Слов'янські практики та енергосеанси, які допоможуть розкрити образ слів

Курс індивідуальних лікувальних консультацій-сеансів

Слов'янська школа «Золотий Вихор»

Слов'янська школа «Жива»

Школа Слов'янських Рун

Передмова про вибір Вчителя:
Так влаштований наш світ, не стверджуватиму як в інших світах, «порожнє місце не буває», воно завжди заповнюється, хочете ви цього чи ні, займаючись якоюсь практикою ви звільняєте «готуєте порожнє місце, яке потрібно заповнити, у нашому випадку знанням, але якщо на знання немає дозволу чи ні Вчителі приходять лжевчителі і дають вам знання в красивій упаковці але з поганим змістом, добре якщо ви швидко побачите, що відбувається.
Раніше в старі добрі часи всі діти отримували посвячення в 9 пізніше в 12 років у життя правильне, учнівство, на все це крім зусиль батьків, бабусь, дідусів потрібні і допомога Сил Світу, це обов'язкова умова правильного виховання та подальшого розвитку!
Життя показує і знання про енергетичні тіла, що ми живемо в різних світах, не тільки у фізичному світі! Посвячення дають на можливість бути «повноправними громадянами» та в інших світах, але для набуття цього має бути Наставник.
Особливо потрібно подбати про дітей, (отримувати посвячення, учнівство – школа, вуз і т.д., у життя) виховання має бути не лише фізично, а й на Духовному.
Ступаючи на нелегкий шлях Духовного зростання, варто добряче замислитися, обираючи собі вчителів.
Вибір Вчителя, це дуже важливий крок, до якої б практики це не стосувалося, тому обов'язково ви повинні переконатися, хто був Вчителем Майстра, яка традиція практики, лінія Вчителів! Якщо цього немає, яким би рівнем знань він не мав, біжіть від нього. Чим швидше, тим краще!

Чому важливо отримати посвячення?
На суд Здоров'я. 1.Це збереже вам насамперед здоров'я, думаю, це дуже важливо.
Поясню чому: Ми живемо у світі духів, на кожну дію (практику), ми маємо отримати дозвіл (посвячення). Якщо цього не робити, можна нахопитися не тих, що вимагає практика Духів і мати дуже великі проблеми! Це потрібно Знати та Пам'ятати!
2.Ви тільки провідник, між вами та Джерелом – «Власником», а Сили Світла (Боги та Богині, Провідники) дають вам Знання – Інформацію! У процесі духовної практики ми виходимо за межі своїх п'яти почуттів і запитуємо поради у духовного світу, який оточує нас і пронизує все довкола.
Що примітно за майже 20 років моєї практики та понад 50 років практики мого Вчителя Раслава, дозволялося проводити сеанси та посвяту не всім! Це відбувається і сьогодні з техніками Жива, з усіма, але це й хороша підказка, що щось у людини, слабко чи зовсім не розвинена духовність, це сигнал.
Під час прийняття посвяти відбувається зміна усієї енергетичної структури людини. Іде все зайве, штучне — людина стає такою, якою вона має бути від природи. Розкривається його внутрішній потенціал, відбувається переосмислення життя та Духовного Шляху. Посвята в Живу – це та Сила, яка розбиває панцир протиріч, проблем та неврозів та наповнює серце Світлом, Любов'ю, Гармонією. Воно допомагає відкрити внутрішні Сили, відчути свій потенціал та наповнити життя Енергією радості. Двоїстість поступається місцем Єдності. Це знання наших предків! Добре відновлюється зв'язок із Предками!
Сеанси та Посвячення проводяться як у контакті, так і без нього, не має значення, де Ви знаходитесь в якому місті, країні, континенті!

Кілька слів, хочу сказати про практики Жива, це дуже сильні та потужні енергії, на даний момент, мені невідомо сильніше і результативніше Енергій наших Світлих Богів та Богинь.
Які допомагають не тільки зцілити, а й гармонізувати людину з навколишнім простором та природою.
Це знання наших предків! Добре відновлюється зв'язок із Предками!
У нашій Академії ми проводимо навчання та посвячення у Слов'янські РОДові практики
Слов'янська школа «Золотий Вихор»
Слов'янська школа «Жива»
Школа Слов'янських Рун
Особисто чи дистанційно, не має значення, де Ви знаходитесь в якому місті, країні, континенті! Якщо є питання звертайтеся
Запрошую на навчання! Ти вже готовий! Світла, Любові, Гармонії!
Древньоруська мова

- х'Арійська Каруна

- Ссуть початкових образів світобудови

Базові образи давньослов'янської буквиці

Кармічна астрогеографія

Оосновоположні числа

Магічні числа Чісла додаткового значення

Практика з числовими кодами

Ивикористання тіньових образів буквиці

Толкування образів слів

Образи складів буквиці

Образна арифметика

Образна Кружалі

Отголоски образності в інших мовах

Успоживання літер Еръ (Ъ) і Ерь (Ь)

Кколи пишуть слова з великої літери?

Знаки надрядкові та малі

Унікчема російської мови

Слав'янські назви місяців

Народні назви місяців

Ссучасні назви місяців

Нзакликання міст з «СК»

Озакінчення «СТВО»

Из російської мови прибирають позитивні образи

Еж (три форми запису)

Частіца «віч» - найвище ім'я людини

Глаголиця

Пвідкреслений текст

Зеркальний лист Расенов (приклади)

Сем букв «І» (Миръ, Миръ, Миръ, Мvръ…)

Этимологія – наука про мову

Двойовнича кількість

Глагол

Мзайменник: він, вона, вони

МЧи є мова народу? Форми запису

Ссуть початкових образів світобудови

Нить Долі

Урівні Існування

Животні

Вщещі птахи

Востороння сторона

Царачинське поле

Сінше море

Алатир, Яблуня, Річка Смородина

Сорок Царів із Царевичем, Князів із Князевичем

Тьма непроглядна. Темна матерія

Радуга

Правда та кривда. Світло і темрява

Сховати у безодні темній

Урівні сонць

Род-батько. Род-матір

Четери голови Сварога

Украпки, насіння, породжені світовою піною

Пекельні царства

Змей Юша

ООбрази слів РІДНОЇ МОВИ

Илюзорність боротьби добра і зла

Чернобог

Матер Сва і Сизой Орел, Алконост і Стратім

Фініст, Рарог

Ворон

Лєбідь, Грифон, Могол

Стрибог

Сімаргл

Лютий змій, Чорний змій

Сварог та Сварожичі

Кров, Сльоза

Мярове дерево

Корова Земун, Коза Седунь, Барма

Суриця

Тітани

Щвка

Перун, Скіпер-Звір

Велес

Кв'язня Небесна

Квінь

додатково:

Cуть образного мислення

Ррозмовна мова

Гєнетичний код
Меню Розділу — Древльсловєньська Бруквіца

Давньо-Слов'янська Буквиця

Онлайн сервіс пояснення та розкриття образу на основі давньо-слов'янської буквиці

Переклад Слов'янських слів

Визначення образу Слов'янських Пракорнів

Переклад англійських слів через Слов'янське коріння

*Розділ «Деревльсловьньська Бруквіца» створений з метою поширення знань про взаємозаміни, пракорні, глибинних і тіньових образів і поширюється вільно
*Однак При копіюванні матеріалів, посилання обов'язкова
Посилання: http://www.yahealthy.info/e/slavyanskij-blog/drevne-slavyanskaya-bukvica/drevleslovenskij-yazik/slogi-bukvicy/
*Творимо Добро безумовно і в Благо Предків у СВІТЛІ нашому і ПОЛОГИ небесного!
*Список використаної літератури


П.С. Шановні читачі сайту Слов'янської Академії духовного розвитку !
Пишіть, будь ласка свої відгуки: як і які знання ви застосували, що в результаті змінилося у вашому житті та житті Ваших РІДних та близьких.
Нам дуже важливо це знати, щоб зрозуміти, чи потрібна вся ця праця, яку ми робимо, а також для того, щоб слов'яни всіх країн не втрачали надію на відродження слов'янського кореня.
З повагою і заздалегідь з подякою, Ведагор та Радомира.
Ми вдячні за вашу підтримку!
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: